Trochu histórie...

            V našej farnosti už niekoľko rokov prebieha formačný program pod názvom Štúdium umenia duchovného života. Ide o pravidelné stretnutia každý pondelok, počas ktorých čítame a uvažujeme nad dielami svätých otcov. Po prečítaní odstavca či dvoch z diela svätého nasleduje krátka reflexia nad jeho slovami a potom je priestor na komentáre a otázky zúčastnených. Zámerom nie je naštudovať čo najviac z učenia zvoleného svätého, ale dovoliť mu zasiahnuť srdcia takým spôsobom, aby to vyvolalo túžbu pokúsiť sa nasledovať jeho rady v praktickom živote.

-

            Po niekoľkých rokoch stretávaní začínam s radosťou vnímať dobré ovocie. Azda najlepšou ilustráciou môžu byť slová, ktoré povedala jedna žena po prvom roku týchto formačných stretnutí: „Mám šesťdesiat rokov a po celý život som si myslela, že som dobrou kresťankou. Teraz však cítim, že musím začať od začiatku...“ Jej slová vystihujú skúsenosť azda všetkých, ktorí na tieto formačné stretnutia prichádzajú. Svätí otcovia dokážu veľmi účinne rozbiť škrupinu sebauspokojenia nad osobným duchovným životom, ktorá nám bráni v neustálom duchovnom raste.

            Podnetov pre začatie tejto duchovnej formácie bolo niekoľko. Jeden z prvých impulzov prišiel počas prípravy na eparchiálne zhromaždenie, ktoré zvolal biskup John Kudrick na rok 2014. Jeho cieľom bolo nájsť pastoračný plán pre Eparchiu Parma na posilnenie duchovného života, ktoré malo viesť ku skvalitneniu života farností a väčšiemu zápalu k evanjelizácií navonok. Počas ročnej prípravy na toto zhromaždenie jednotlivé farnosti mali prediskutovať nastolené témy, pripraviť návrh svojho pastoračného plánu a ponúknuť ho spolu s pripomienkami a návrhmi ako materiál pre eparchiálne zhromaždenie.

            Tento rok prípravy bol veľmi zaujímavý. Počas diskusií v našej farnosti som vnímal dobrú vôľu, ochotu i túžbu väčšiny veriacich nájsť cestu, ktorá by viedla k prehĺbeniu duchovného života. Na druhej strane navrhnuté prostriedky boli príliš všeobecné, nejasné a povrchné. Hlbšie rozhovory o duchovnom živote poukázali na nedostatky v jeho chápaní a uskutočňovaní. Preto znovuobjavenie duchovnej tradície sa stálo hlavným bodom v pastoračnom pláne pre našu farnosť.

            V nasledujúcich rokoch sa uskutočnilo viacero aktivít pre naplnenie tohto cieľa. Každá z nich priniesla svoje ovocie. Vnímal som však potrebu nepretržitej systematickej formácie. Nakoľko sprostredkovanie učenia svätých otcov rôznymi spôsobmi sa stretlo s pozitívnou odozvou, zdalo sa mi, že by to mohla byť správna cesta. Povzbudili ma aj slová svätého Nikodemosa, ktorý zostavil zbierku spisov svätých otcov pod názvom Filokalia. Viacerí odporovali jeho zámeru sprostredkovať ju tlačou pre širokú verejnosť, preto podľa ich mienky bola určená len pre mníšske spoločenstvo. Svätý Nikodemos na túto námietku odpovedal: „To najlepšie patrí všetkým.“ Tieto slová mi dodali odvahu začať s formačnými stretnutiami, počas ktorých by sa „to najlepšie“ ponúklo tým, ktorí o to majú záujem.

            S odstupom niekoľkých rokoch môžem povedať, že to bol dobrý krok. Tejto formácie sa zúčastňuje asi dvadsať percent veriacich našej farnosti a prichádzajú aj ľudia mimo farnosti, najmä mnohí vysokoškoláci z blízkych univerzít. Aj keď sa tých dvadsať percent veriacich nemusí zdať veľa, predsa dokázali postupne zmeniť duchovnú atmosféru celej farnosti a svojim príkladom inšpirovali mnohých. Je to stále proces, ktorý nie je ukončený a azda ani nemôže byť ukončený.

            Prípravy na tieto stretnutia som publikoval na homiletickej stránke Pramene a na podcaste (pramene.podbean.com). Neskôr sa stali podkladom pre reláciu Otcovia púšte vysielanou TV Logos. V reakciách často zaznieval záujem o sprostredkovanie týchto materiálov v knižnej forme, aby sa dali použiť pre podobné formačné stretnutia. Dúfam, že naplnenie tejto požiadavky prinesie duchovnú inšpiráciu mnohým.

            Ak ste zakúpili materiály z tejto stránky, tak vám veľmi ďakujem. Podporili ste tým zámer, ktorý sleduje naplnenie túžby svätého Nikodemosa, aby „to najlepšie“ – teda učenie svätých otcov – sa dostalo k všetkým.

Späť do obchodu